ارزش ها


تامین کنندگان عمده شرکت فرآورده های غذایی رضوی

از جمله تامین کنندگان عمده کشاورزان و گوجه کاران منطقه و مزرعه نمونه آستان قدس بوده که با قدمت چندین ده ساله با شرکت همکاری می نمایندو از سایرتامین کنندگان دیگر کارخانجات سازنده قوطی و فویل و.......را می توان نام برد . برنامه ریزی جهت افزایش تامین کنندگان ،ارزیابی و ارتباط مستمراز ضرویات و اقدامات پیش رو است .