مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
محمد صادق مروارید نائب رئيس هيأت مديره
محمدحسن صلح دوست رئيس هيأت مديره
آرش فرزادنیا عضو هیات مدیره
حمیدرضا اصیلی مدیرعامل